Լճաշենադարան

Հ. Հարությունյան — «Իշտիկունի- Պորտակ-Լճաշեն գյուղի համառոտ պատմությունը»
Լ. Պետրոսյան — «Լճաշենի դամբարանադաշտի մշակույթը» (Քա. XXIV-XVIII դդ)
Բ. Վարդանյան — «Կուր-Արաքսյան միջագետքի ուշբրոնզեդարյան դամբարանային համալիրների սոցիալ-ժողովրդագրական վերլուծության խնդիրները՝ ըստ Լճաշենի տվյալների (Մ.թ.ա. 16-13-րդ դդ.)»
Հ. Հ. Մնացականյան — «Լճաշենի մշակույթի զարգացման հիմնական էտապները»
Լրատու — «Լճաշենի 1984-1985թթ պեղումները»
Լ.Մկրտչյան — «Պեղումները Լճաշենի միջնաբերդում»
Է. Վ. Խանզադյան — «Լճաշենի № 6 կուրգանը»
Գ. Թումանյան — «Թաղման ծիսակարգերը ուշբրոնզեդարյան Հայաստանում»
Մ. Քեշիշյան — «Սևանի ավազանի միջին բրոնզեդարյան խեցեղեն զարդարվեստի տիպաբանությունը»
Բ. Վարդանյան — «Անվավոր փոխադրամիջոցներով ուշ բրոնզեդարյան թաղումների սոցիալ-ժողովրդագրական հետազոտության խնդիրները Կուրարաքսյան Միջագետքում»
Լ. Ռ. Համբարյան; Ա. Ս. Մամյան; Թ. Գ. Խաչիկյան — «Սևանա լճի լիթորալ գոտու ֆիտոպլանկտոնային համակեցության հորիզոնական բաշխվածության բնութագիրը»

Մ. Քեշիշյան — «Սեպաձև նախշը Սևանի ավազանի ուշբրոնզեդարյան խեցեղենում»
Վ. Հովհաննիսյան; Ֆ. Մուրադյան — «Քարաշամբի դամբարանադաշտի № 117 դամբարանը»
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող Կարեն Թոխատյան
В. Паланджян — “Деревянные повозки из раскопок у селения Лчашен Севанского района”
В. Б. Блек – “Памятники декоративно-прикладного искусства из Лчашена”
С. А. Есаян – “Символы власти родо-племенной знати Армениии эпохи поздней бронзы и железа”
С. А. Есаян- “Художественное оружие Армении эпохи поздней бронзы”

«ԱրմՆյուզ» հեռուստաընկերություն, «Հրաշալի Հայաստան»․ Լճաշենի կիկլոպյան ամրոց, (տեսանյութ)
«ԱրմՆյուզ» հեռուստաընկերություն, «Հրաշալի Հայաստան»․ «Լճաշենի ծննդյան վկայականը», (տեսանյութ)